لیست قیمت نرم افزار حسابداری رصد
نام محصول قیمت(ریال)
پایه حسابداری(کدینگ و صدور سند و کلیه عملیات مربوط به حسابداری) 15,000,000
خزانه داری(دریافت و پرداخت و صندوق و تنخواه و ...) 12,000,000
ویژه پیمانکاری(صورت وضعیت و ضمانتنامه های بانکی و گزارشات مدیریتی و...) 11,000,000
هزینه قفل شبکه 5 کاربره(به ازای هرکاربر 2،000،000 ریال) 10,000,000